Government of Nepal Logo
Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singhdurbar, Kathmandu

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

Major Activities

 1. मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 2. बैठक समारोह तथा प्रवन्ध सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 3. मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरुको वेरुजु फर्छौट सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 4. आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 5. सार्वजनिक बिदाको घोषणा, उर्दी र सार्वजनिक उत्सव आदि सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 6. विभूषण सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 7. कल्याण धन र वेवारिसी धन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 8. तीर्थस्थान र तीर्थयात्रीहरु सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 9. सवारी नियन्त्रण सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 10. उपत्यकामा रहेको सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 11. गृह मन्त्रालयले गर्नु पर्ने तर अन्य कुनै महाशाखालाई नतोकिएको कार्य गर्ने ।

Related Sections

 1. Account Section
 2. Office Management and Goods Section
 3. Internal Administration, Vechical, Meeting and Ceremony Managemnt Section
 4. Registration Section