Government of Nepal Logo
Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singhdurbar, Kathmandu

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
Division Administration Division

Major Activities

 1. मन्त्रालय र मातहत निकायहरूमा निजामती कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापना, पुरस्कार बिभागीय सजाय, अवकाश सम्बन्धी,
 2. मन्त्रालय र मातहत निकायहरूमा निजामती कर्मचारीहरुको स्वदेशी तथा विदेशी तालिम, अध्ययन, भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारमा सहभागिताका लागि मनोनयन सम्बन्धी,
 3. मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सभ्रेक्षण सम्बन्धी,
 4. निजामती कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी,
 5. गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी
 6. सेवा प्रवाह प्रभावकारीता सम्बन्धी र नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन सम्बन्धी,
 7. जिल्ला, इलाका र सीमा प्रशासन कार्यालयहरूको जनशक्तिको कामकारवाहीको सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षण सम्बन्धी,
 8. शाखा सम्बन्धी अति गोप्य महत्वपुर्ण कागजातकाहरुको जिम्मा लिई राख्ने,
 9. गृह मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी,
 10. निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाको आयोजनाको प्रबन्ध मिलाउने र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने,
 11. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन र उजुरीहरूको फर्छ्यौट सम्बन्धी,
 12. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायबाट प्राप्त गुनासो तथा उजुरी व्यवस्थापन सम्बन्धी,
 13. प्रादेशिक गृह मन्त्रालयबाट कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी बिषयमा कुनै सहयोग सुझाव तथा समन्वयका लागि माग भई आएमा उक्त सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग तथा सुझाव दिने,