Government of Nepal Logo
Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singhdurbar, Kathmandu

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

Citizenship and NID managemnt Section

Division Policy, Plan, Monitoring and Evaluation Division

Major Activities

  1. नागरिकता वितरण प्रक्रियाको लगातार अनुगमन गर्ने, प्रगति तथ्याङ्क लिने तथा नागरिकता पाएका र पाउन बाँकीको अभिलेख अध्यावधिक पारी राख्ने तथा राख्न लगायतका नागरिकता सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने,
  2. संघीयकानून बमोजिम नागरिकताको प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति र समाप्ति
  3. नेपाल सरकारको निर्णयले बदर भएका नेपाली नागरिकता सम्बन्धि कार्यको अभिलेख राख्ने र राख्न लगाउने
  4. नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम प्रदान गरिने अङ्गीकृत तथा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र वितरण गर्ने,
  5. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य