Government of Nepal Logo
Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singhdurbar, Kathmandu

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यस मन्त्रालयको मिति २०७६।०८।१७ (मा.मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार सरुवा हुनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण