Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 अञ्जली रम्तेल


 अञ्जली रम्तेल


 अञ्जली रम्तेल
नायब सुब्बा

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल report.anjaly@gmail.com
सम्पर्क 9849387877
बहाल मिति N/A