Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 अञ्जली रम्तेल चौधरी


 अञ्जली रम्तेल चौधरी


 अञ्जली रम्तेल चौधरी
नायब सुब्बा

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल report.anjaly@gmail.com
सम्पर्क 9849387877
बहाल मिति N/A