Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 बलराम कर्माचार्य


 बलराम कर्माचार्य


 बलराम कर्माचार्य
हलुका सवारी चालक

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9841467486
बहाल मिति N/A