Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 भूवराज घिमिरे


 भूवराज घिमिरे


 भूवराज घिमिरे
नायब सुब्बा

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9851206312
बहाल मिति N/A