Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 भूवराज घिमिरे


 भूवराज घिमिरे


 भूवराज घिमिरे
नायब सुब्बा

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9851206312
बहाल मिति N/A