Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विदुर कुमार भण्डारी


विदुर कुमार भण्डारी


विदुर कुमार भण्डारी
नायब सुब्बा

शाखा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल bidurbhandari28@gmail.com
सम्पर्क 9844119065
बहाल मिति N/A