Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विश्वराज न्यौपाने


विश्वराज न्यौपाने


विश्वराज न्यौपाने
उप सचिव

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल nrbisu@yahoo.com1
सम्पर्क 9851166778
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८