Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दीपा जोशी


दीपा जोशी


दीपा जोशी
नायब सुब्बा

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9848406891
ठेगाना uditola डोटी
बहाल मिति N/A