Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

ईन्द्र बहादुर रावल


ईन्द्र बहादुर रावल


ईन्द्र बहादुर रावल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल indrarawal@gmail.com
सम्पर्क 9841450469
बहाल मिति N/A