Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई


सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई


सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल icsd@moha.gov.np
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १३