Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 कान्छा सिंखडा


 कान्छा सिंखडा


 कान्छा सिंखडा
हलुका सवारी चालक

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9841581846
बहाल मिति N/A