Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कृष्ण प्रसाद भट्टराई


कृष्ण प्रसाद भट्टराई


कृष्ण प्रसाद भट्टराई
नायब सुब्बा

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल creativebhattarai@gmail.com1
सम्पर्क 9844644137
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८