Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण प्रसाद भट्टराई


कृष्ण प्रसाद भट्टराई


कृष्ण प्रसाद भट्टराई
नायब सुब्बा

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल creativebhattarai@gmail.com1
सम्पर्क 9844644137
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८