Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 कृष्ण प्रसाद भुसाल


 कृष्ण प्रसाद भुसाल


 कृष्ण प्रसाद भुसाल
नायब सुब्बा

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क  9867032970
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६