Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 कृष्ण प्रसाद दाहाल


 कृष्ण प्रसाद दाहाल


 कृष्ण प्रसाद दाहाल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9849527584
बहाल मिति N/A