Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर


प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर


प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर
मेकानिक्स

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद मेकानिक्स
इमेल mahendrakhapangimagar@yahoo.com
सम्पर्क 9841245272
बहाल मिति N/A