Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 मिन बहादुर श्रेष्ठ


 मिन बहादुर श्रेष्ठ


 मिन बहादुर श्रेष्ठ
कार्यालय सहयोगी

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
बहाल मिति N/A