Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मिना न्यौपाने


मिना न्यौपाने


मिना न्यौपाने
नायब सुब्बा

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल meenu.neupane2015@gmail.com
सम्पर्क 9841115940
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८