Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 नरवहादुर कुंवर


 नरवहादुर कुंवर


 नरवहादुर कुंवर
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
सम्पर्क 9741132228
बहाल मिति N/A