Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी 


नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी 


नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी 
सह सचिव

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद सह सचिव
इमेल pppd@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140011
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६