Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

पवित्र प्रकाश शाह


पवित्र प्रकाश शाह


पवित्र प्रकाश शाह
शाखा अधिकृत

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल pabitrashah65@gmail.com
सम्पर्क 9841286924
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८