Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 राजाराम के.सी.


 राजाराम के.सी.


 राजाराम के.सी.
मेकानिक्स

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद मेकानिक्स
सम्पर्क 9841376024
बहाल मिति N/A