Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 राजाराम के.सी.


 राजाराम के.सी.


 राजाराम के.सी.
मेकानिक्स

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद मेकानिक्स
सम्पर्क 9841376024
बहाल मिति N/A