Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 राजेन्द्रराज पन्त


 राजेन्द्रराज पन्त


 राजेन्द्रराज पन्त
हलुका सवारी चालक

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9841282368
बहाल मिति N/A