Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रामचन्द्र शर्मा


रामचन्द्र शर्मा


रामचन्द्र शर्मा
नायब सुब्बा

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल rcsharma4488@gmail.com
सम्पर्क 9843772298
बहाल मिति N/A