Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रमा आचार्य (सुवेदी)


रमा आचार्य (सुवेदी)


रमा आचार्य (सुवेदी)
उप सचिव

शाखा गुनासो व्यवस्थापन शाखा
पद उप सचिव
इमेल acharyasrama4@gmail.com
सम्पर्क 9841558010
बहाल मिति N/A