Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सन्तोष जंग शाह


सन्तोष जंग शाह


सन्तोष जंग शाह
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9848064595
बहाल मिति २०७५ चैत्र २६