Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 सरिता राई    


 सरिता राई			 	 


 सरिता राई    
नायब सुब्बा

शाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क ९८४३८२१०६१
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६