Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शिव कुमार रेग्मी


शिव कुमार रेग्मी


शिव कुमार रेग्मी
नायब सुब्बा

शाखा शान्ति प्रवर्धन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल shibaregmi2069@gmail.com
सम्पर्क 9849381405
बहाल मिति २०७५ मंसिर २७