Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शिव कुमार रेग्मी


शिव कुमार रेग्मी


शिव कुमार रेग्मी
नायब सुब्बा

शाखा शान्ति प्रवर्धन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल shibaregmi2069@gmail.com
सम्पर्क 9849381405
बहाल मिति २०७५ मंसिर २७