Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शिवलाल पौडेल


शिवलाल पौडेल


शिवलाल पौडेल
नायब सुब्बा

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9843676709
बहाल मिति २०७५ पुष २