Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 शिवनाथ पौडेल


 शिवनाथ पौडेल


 शिवनाथ पौडेल
उप सचिव (लेखा)

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद उप सचिव (लेखा)
इमेल poudelsn@yahoo.com
सम्पर्क 9851154459
बहाल मिति N/A