Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 सुर्य बहादुर खत्री


 सुर्य बहादुर खत्री


 सुर्य बहादुर खत्री
उप सचिव

शाखा केन्द्रीय हज समिति
पद उप सचिव
सम्पर्क 9851095255
बहाल मिति N/A