Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 उमेश न्यौपाने


 उमेश न्यौपाने


 उमेश न्यौपाने
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल umesh_neupane@hotmail.com
सम्पर्क 9841439835
बहाल मिति N/A