Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

उन्नती शर्मा


उन्नती शर्मा


उन्नती शर्मा
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल unnatisarma@gmail.com
सम्पर्क 9849210670
बहाल मिति N/A