नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

व्यवस्थापन महाशाखा

व्यवस्थापन महाशाखा
नाम थर :
पद : सह-सचिव

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय