Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिकता सफ्टवेयर सम्वन्धी अाशयपत्र (EOI) सम्वन्धी सूचना