गृह मन्त्रालय | बोलपत्र/दरभाउपत्र http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about हज यात्राको लागि हवाई टिकट आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-02-14 सवारी साधन खरिदको बोलपत्र स्वीकृतीको लागि छनौट गर्ने आसयको सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-29 मिति २०७४।१०।१० मा प्रकाशित दरभाउपत्रमा भएको संशोधन सम्बन्धी सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-28 सुरक्षाचिन्ह (Hologram) दरभाउपत्रद्वारा आपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-28 सवारी साधन खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-25 सवारी साधन खरीद सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आह्वानको सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-01-02 सवारी साधन खरीद सम्बन्धी रुकुम पूर्वको बोलपत्र आह्वानको सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-12-15 बोलपत्र स्वीकृतीको लागि छनौट भएको सम्बन्धमा । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-06-21 हज यात्राको लागि हवाई टिकट आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-05-31 सवारी साधन (जीप) बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना । http://www.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2017-05-24