Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

आन्तरिक सुरक्षा

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;

2

शान्ति, सुव्यवस्था तथा कानुन र व्यवस्था

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

शान्ति, सुव्यवस्था तथा कानुन र व्यवस्था

3

हातहतियार र खरखजानाको इजाजत र नियन्त्रण

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Weapons and Treasure Licence & Control

4

विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण

5

विदेशी नागरिकको नियमन तथा नियन्त्रण

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Regulate & Control Foreign Citizens

6

सवारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Traffic Management

7

गैरसरकारीसङ्घ, संस्था प्रशासन

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

NGOs & INGOs Administration

8

क्षेत्रीय तथा स्थानीय प्रशासन

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Regional & Local Administration

9

नागरिकता

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Citizenship

10

जनमत सङ्ग्रह

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Referendum

11

आप्रवासन तथा प्रवासन

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

आप्रवासन तथा प्रवासन

12

तीर्थस्थान र तीर्थयात्री

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

तीर्थस्थान र तीर्थयात्री

13

कल्याण धन र बेवारिसी धन

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

कल्याण धन र बेवारिसी धन

14

चिट्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Lottery and Gambling Control

15

सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Control of Public Crimes & Alcohol Drinking

16

Disaster Management

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Disaster Management

17

सार्वजनिक बिदाको घोषणा, उर्दी र सार्वजनिक उत्सव आदि

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Announcement of Public Holiday & Events

18

सार्वजनिक चन्दा सङ्कलनको नियमन र नियन्त्रण

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

सार्वजनिक चन्दा सङ्कलनको नियमन र नियन्त्रण

19

अध्यागमन

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Immigration Management

20

सजायको माफी, मिनाहा तथा परिवर्तन

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

Forgive & Change Punishment

21

विभूषणसम्बन्धी कार्य

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

विभूषणसम्बन्धी कार्य

22

शरणार्थी मामिला

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

शरणार्थी मामिला