Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

चक्र बहादुर बुढा


चक्र बहादुर बुढा


चक्र बहादुर बुढा
सह सचिव

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद सह सचिव
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल info@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140003
बहाल मिति २०७७ श्रावण १९